المان تیم ما

جناب اقای علیرضا امیدی مدیر عامل
مدیرعامل شرکت زرین چیلیک و عضو هیت مدیره شرکت نگین چسب
جناب اقای ناصر امیدی رییس هیت مدیره
جناب اقای ناصر امیدی موسس شرکت نگین چسب و شرکت زرین چلیک پارسیان